මූල්‍ය බුද්ධි අංශයක්

  • Home
  • ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරන්න මූල්‍ය බුද්ධි අංශයක් ඉල්ලයි

ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරන්න මූල්‍ය බුද්ධි අංශයක් ඉල්ලයි

ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට සමානව ඊට නොදැවෙනිව රටේ ආර්ථිකය ද ආරක්ෂා කළ යුතු බැවින් මූල්‍ය බුද්ධි අංශයක් ස්ථාපිත කිරීම වැදගත් බව අපරාධ පරීකෂණ දෙපාතෙමේන්තුව භාරව සිටි හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති…