ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් මතවාද වැඩියෙන් නැරඹූ

වරදකරුවකු වුණොත් නීතිමය පියවර ගැනීම අසාධාරණ නෑ / හිටපු ජනපති

ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

සිංගප්පූරු වෛද්‍ය වාර්තා ගේන්න / පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ කොමිසම හිටපු ජනපතිට කියයි