මෝටර් රථ

  • Home
  • ලංකාවේ වාහනයක් ගන්නා මුදලෙන් සුපිරි ගෙයක් ගත හැකියි /AFP කියයි

ලංකාවේ වාහනයක් ගන්නා මුදලෙන් සුපිරි ගෙයක් ගත හැකියි /AFP කියයි

ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතයට ගන්නා මෝටර් රථ මේ වන විට රන් හා සමානවී ඇති බව අන්තර්ජාතික ඒඑෆ්පී (AFP) පුවත් සේවය වාර්තා කරයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය විසින් මේ වන විට මෝටර්…