යානා

  • Home
  • බංග්ලාදේශ ගුවන් හමුදාවේ යානා කිහිපයකින් දැවැන්ත අලාභයක්

බංග්ලාදේශ ගුවන් හමුදාවේ යානා කිහිපයකින් දැවැන්ත අලාභයක්

චීනයේ නිෂ්පාදිත යුධ අවි හා උපකරණ මිලදී ගැනීමෙන් බංග්ලාදේශය අර්බුධයකට ලක්ව ඇතැයි ජාත්‍යන්තර තින්ක් ටෑන්ක් සංවිධානය පවසනවා. බංග්ලාදේශය විසින් 2014 දී මිලදීගත් චීනයේ කේ එබ්ලිව් -8 යානා මගින් මෙම මූලික…