යුගදනවි

  • Home
  • කෙරවලපිටිය බලාගාරයේ සියයට 40ක් අපේ / අමෙරිකන් සමාගම කියයි

කෙරවලපිටිය බලාගාරයේ සියයට 40ක් අපේ / අමෙරිකන් සමාගම කියයි

කෙරවලපිටිය යුගදනවි විදුලි බලාගාරය හිමි වෙස්ට් කෝස්ට් පවර් සමාගමේ 40%ක කොටස් හිමිකරගැනීම සඳහා අදාළ නීතිමය ගිවිසුම අත්සන් කළ බව අමෙරිකාවේ නිව් ෆෝට්‍රෙස් එනර්ජි (New Fortress Energy) සමාගම නිවේදනය කර තිබෙනවා.…

ආණ්ඩුවේ තීරණයකට හවුල්කාර පක්ෂ 10 ක් විරුද්ධ වෙයි(Video)

කෙරවලපිටිය යුගදනවි විදුලි බලාගාරයේ කොටස්වලින් සියයට 40ක් ඇමෙරිකානු සමාගමකට පැවරීම සඳහා ගෙන ඇති තීරණයට විරුද්ධවීමට ආණ්ඩුවේ හවුල්කාර පක්ෂ දහයක් තීරණය කර ඇත. මෙම පක්ෂ නායකයන් බොරැල්ලෙ පිහිටි කොමියුනිස්ට් පක්ෂ කාර්යාලයේ…