යුගදනවි බලාගාරය

  • Home
  • ලංකාවේ බලශක්ති පාලනය පිටස්තර සමාගමකට හිමි වීමේ අවදානමක් – විපක්ෂ නායක

ලංකාවේ බලශක්ති පාලනය පිටස්තර සමාගමකට හිමි වීමේ අවදානමක් – විපක්ෂ නායක

කෙරවලපිටිය යුගදනවි බලාගාරය අන්සතු කිරීමෙන් භූමියෙන් කුඩා රටක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති පාලනය පිටස්තර සමාගමකට හිමි වීමේ අවදානමක් පවතින බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පෙන්වා දෙයි. ලොව කිසිම රටක්…