යුද නැව

  • Home
  • ඇමෙරිකානු යුද නැවක් ත්‍රිකුණාමලය වරායට

ඇමෙරිකානු යුද නැවක් ත්‍රිකුණාමලය වරායට

ඇමෙරිකානු නාවික හමුදාවට අයත් යුද නැවක් (USS Charleston – LCS 18 Blue Crew (LCS 18) ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිකුණාමලය වරාය වෙත පැමිණ තිබේ. 27 වැනි CARAT (Cooperation Afloat and Readiness at…