යුරෝපා සංගමය

යුරෝපා සංගමයේ ප්‍රතිත්‍රස්ත කටයුතු සම්බන්ධීකාරකවරයා ලංකාවට

යුරෝපා සංගමයේ ප්‍රතිත්‍රස්ත කටයුතු සම්බන්ධීකාරකවරයා දින හතක කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ හා මාලදිවයිනේ සංචාරය කිරීමට සැළසුම්කර…

ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය ගැන යුරෝපයේ අවධානය

ලංකාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයක ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතිවූ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් යුරෝපා සංගමය ඇතුළු යුරෝපයේ රටවල්වල අවධානය…

en_USEnglish
en_USEnglish