යූ ටියුබ්

  • Home
  • ට්විටර්, ෆේස්බුක් සහ යූ ටියුබ් සමාජ මාධ්‍ය අවහිර වෙයි

ට්විටර්, ෆේස්බුක් සහ යූ ටියුබ් සමාජ මාධ්‍ය අවහිර වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව තුළ ට්විටර්, ෆේස්බුක් සහ යූ ටියුබ් සමාජ මාධ්‍ය වෙබ් අඩවි වෙත ප්‍රවේශය අවහිරවීමක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව එම සමාජ මාධ්‍ය වෙත පිවිසීමට බාධා මතුව ඇති බවයි පාර්ශව…