රජයේ කාර්යාල

  • Home
  • මාස 3ක් සිකුරාදා රජයේ කාර්යාල වසා දැමෙයි / ගැසට්ටුව නිකුත් කරයි

මාස 3ක් සිකුරාදා රජයේ කාර්යාල වසා දැමෙයි / ගැසට්ටුව නිකුත් කරයි

ඒ, රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින්, සියලු අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන් සහ දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් වෙතයි. ඉන්ධන අර්බුදයත් සමග ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රය තුළ මතුව ඇති ගැටලු හේතුවෙන් සෑම…