රජයේ සේවකයින්ට 2,500 ක වැටුප් වැඩිවීම ජූලි 01 සිට

2019 අයවැයෙන් යෝජනා කළ රාජ්‍ය සේවක රුපියල් 2500 ක වැටුප් වැඩිවීම එළැඹෙන ජුලි 01 දා සිට…

රජයේ සේවක වැටුප් අයවැයෙන් වැඩිවන ලකුණු

මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරන 2019 අයවැයෙන් රජයේ සේවකයන්ට රුපියල් 3000/-කට නොඅඩු වැටුප්…