රිෂාඩ් , සාලි හා හිස්බුල්ලාට පැමිණිලි 27ක්

හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුයුදීන් ,හිටපු නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා හා හිටපු බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අසාත්…

විශ්වාසභංගයේ තීරණය මත ජනතාව තීරණයක් ගනීවි / ඩී වී චානක-Audio

රිෂාඩ් බදුයුදීන් මහතාට එරෙහි විශ්වාසභංගයට දක්වන ප්‍රතිචාරය මත දේශපාලනඥයන් පිළිබද ජනතාව තීරණයක් ගනු ඇතැයි එක්සත් ජනතා…