රුධිර

  • Home
  • රුධිර සංචිත හිඟයක් / රුධිරය පරිත්‍යාග කරන්නැයි ජනතාවට ඉල්ලීමක්

රුධිර සංචිත හිඟයක් / රුධිරය පරිත්‍යාග කරන්නැයි ජනතාවට ඉල්ලීමක්

රුධිර සංචිත අවප්‍රමාණය වීම හේතුවෙන් රුධිරය පරිත්‍යාග කිරීම සඳහා එක්වන ලෙස ජාතික රුධිර පාරවිලයන මධ්‍යස්ථානය පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. සෑම වසරකම අප්‍රේල් මාසය වනවිට රුධිර සංචිතවල අඩුවක් පෙන්නුම් කළ ද කොවිඩ්…