රුපියල් විස්ස

  • Home
  • රුපියල් විස්සේ කාසිය මාර්තු 03 වනදා සිට භාවිතයේ

රුපියල් විස්සේ කාසිය මාර්තු 03 වනදා සිට භාවිතයේ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට වසර 70ක් පිරීම නිමිත්තෙන් නිකුත් කළ රුපියල් විස්ස (20) නව කාසිය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා විසින් ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිළිගන්වා…