රුවන්වැලි සෑයේ චුඩා මාණික්‍ය සොරකම් කර ඇත්දැයි සොයා විමර්ශනයක්

අනුරාධපුර ඓතිහාසික රුවන්වැලි සෑ චෛත්‍යරාජයාණන් වහන්සේගේ චුඩා මාණික්‍ය සොරකම් කර ඇති බව පැවසෙන සිද්ධියට අදාළව ලද…