රුසියාව

ඉන්දු පකිස්ථාන සාපය ලංකාවට බලපාන හැටි – විශේෂ ලිපිය

ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය අතර අතීතයේ පටන්ම දේශසිමා  සම්බන්ධයෙන් නිරන්තරයෙන් ගැටලු පවතින රටවල් දෙකක් ලෙස දැක්…