රෝම මැණික් පළකයකින් හෙළිවන ලංකාවේ අතීතය

රෝමයෙන් හමුවූ වසර 2000ක් පැරණි මැණික් ඵලකයකින් හෙළිවූ ලංකාවේ අතීතය පිළිබද කතාවයි මේ.