අඟහරුට නම යවන්න – ලාංකිකයින්ටත් අවස්ථාව

ලබන වසරේ අඟහරු ග්‍රහයා මතට යොමු කෙරෙන මාර්ස් 2020 රෝවර්යානය තුල මිලියන 2.4 පිරිසකගේ නම් රැගෙන…

අගහරු මත අක්‍රීයවූ රෝවර් යානයට වෙනදේ

අගහරු මතදී අක්‍රීයවූ ඔපර්චුනිටි රෝවර් යානයට අත්වන ඉරණම පිළිබද අනාවරණයයි මේ.