ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය

20 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිලිබඳව පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන්ගේ වගකීම

නව ආණ්ඩුවක් බලයට පත්වීමෙන් අනතුරුව තම ප‍්‍රතිපත්ති ප‍්‍රකාශනයට අනුව කටයුතු කිරීමට හා ජනතාවට ලබාදුන් පොරොන්දු…