විශේෂ ප්‍රකාශය

ත්‍රස්තයන් ගැන 2017 සිට තොරතුරු / පැය 24කදී ආරක්ෂක ප්‍රධානී වෙනසක්

රට තුල හටගත් පිපිරීම් මාලාව සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා අද විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකළා. මේ එම සම්පූර්ණ ප්‍රකාශයයි….