දියතලාවේ රැදවූ වූහාන් සිසුන් අද මුදා හරී

දියතලාව යුද හමුදා පුහුණු කඳවුරේ ස්ථාපනය කළ නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ රැඳී සිටින වූහාන් සිට පැමිණි පුද්ගලයන් 33…

වූහාන් සිට ගෙන සිසුන් අඛණ්ඩ පරීක්ෂාවට

චීනයේ වූහාන් සිට මෙරටට රැගෙන ආ ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිස දියතලාව යුද හමුදා පුහුණු කඳවුරේ විශේෂ නේවාසික…

වූහාන් සිසුන් යළි ගෙන ඒම ජයග්‍රහණයක් / සෞඛ්‍ය ඇමතිනිය කියයි

වුහාන් නගරයේ සිටි සිසුන් නැවතත් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට හැකි වීම අප රට ලැබූ විශාල ජයග්‍රහණයක් බවත්…