වෙසක්

වෙසක් උත්සවය වෙනුවෙන් විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක්

වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව දිවයින පුරා විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිස් මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක පොලිස්…

ආධ්‍යාත්මයට හා ආරක්ෂාවට මුල්තැන දෙන්න /මහනායක හිමිවරු

මෙවර වෙසක් උත්සවය ආධ්‍යාත්මයට හා ආරක්ෂාවට මුල් තැන දෙමින් සමරන්නැයි අති පූජ්‍ය මල්වතු හා අස්ගිරි…