ශ්‍රමිකයින්

විදෙස් ශ්‍රමිකයින් 2000කට කොරෝනා – විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය

ශ්‍රී ලාංකික විදෙස් ශ්‍රමිකයින් 2000කට ආසන්න පිරිසකට කොරෝනා ආසාදනයවී ඇතැයි, විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසයි….