වෙඩි ප්‍රහාරයකට ගොදුරු වූ ,ජපානයේ හිටපු අගමැති ෂින්සෝ අබේ මිය යයි

වෙඩි ප්‍රහාරයකට ගොදුරු වූ ,ජපානයේ හිටපු අගමැති ෂින්සෝ අබේ මරණයට පත්ව තිබෙනවා. ජපානයේ නාරා වෛද්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයේ…