සිරියානු සරණාගතයින් පිරිසක් ලෙබනන හමුදා භාරයට

සිරියා සරණාගතයන් 34 දෙනෙකු රැගත් බෝට්ටුවක් ලෙබනන හමුදා භාරයට ගෙන තිබෙනවා. උතුරු ටි‍්‍රපොලි නගරයේදී හමුදා භාරයට…