බැඳුම්කර විගණන වාර්තා මීළඟ කෝප් කමිටුව තෙක් රහසක්

මහ බැංකු බැඳුම්කර සිද්ධිය පිළිබඳ වෝහාරික විගණන වාර්තා මීළඟ කෝප් කමිටුව ස්ථාපනය කරන තෙක් රහස්‍ය වාර්තා…

සුරක්ෂිත රටක මර්ධනයක් බෑ / හදුන්නෙත්ති කියයි

සුරක්ෂිත රටක් යනු, තමන් අකමැති පුද්ගලයන්ට මර්ධනය එල්ලකිරීමත් තමන් කැමති පුද්ගලයන් සේවයේ පිහිටුවීමත් නොවන බව ජනතා…