ඇකියුරසි නිව්ස් (A news) අප හා සම්බන්ධ වන්න.

A News  ඒ නිව්ස් – ලංකා ඒ නිව්ස් ආයතනය යටතේ ක්‍රියාත්මක ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලියාපදිංචිය සහිත ප්‍රවෘත්ති වෙබ් මාධ්‍ය ආයතනයකි.
වසර 8ක් පුරා ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අප අත්දැකීම් සහිත මාධ්‍යවේදීන් කණ්ඩායමක දායකත්වය සහිතව ක්‍රියාත්මක වේ.
විදෙස් පුවත් සඳහා ලංකාවේ වඩාත් විශ්වාසවන්තම යූ ටියුබ් නාලිකාව වන ලංකා ඒ නිවුස් අප කණ්ඩායමේ තවත් ජයග්‍රහණයකි.
ඔබගේ පුවත් , ලිපි හා වෙනත් තොරතුරු සඳහා පහත තොරතුරු මගින් අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය.
Call – 0715 33 55 66
Lanka Anews – Katubedda, Moratuwa
www.lankaanews.com