ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය / පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵළ

අම්බලංගොඩ නගර සභාව

Votes Per- % Members elected Members calculated
6698 % 10 0
4260 % 2 4
1796 % 0 3
1062 % 0 2
344 % 0 0

හික්කඩුව නගර සභාව

Votes Per- % Members elected Members calculated
2175 12.7% 0 2
919 5.36% 0 1
4145 24.2% 0 5
1035 6.04% 0 1
8857 51.7% 11 9

බෙන්තොට ප්‍රාදේශිය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
14,659 46.31% 13 0
8,273 26.14% 0 5
3,548 11.21% 0 2
1,730 5.47% 0 1
1,096 3.46% 0 1
0 0% 0 0
0 0% 0 0

රජගම ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
24,507 52.75% 17 15
10,251 22.06% 0 6
5,636 12.13% 0 3
1,682 3.62% 0 1
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0

බලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
20,744 48.58% 18 15
11,313 26.49% 1 8
4,032 9.44% 3 3
2,641 6.19% 0 2
1,877 4.4% 0 2
1,744 4.08% 0

බෝපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
17,777 45.77% 11 9
13,185 33.95% 1 6
3,952 10.18% 0 2
2,610 6.72% 0 2
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0

කරන්දෙණිය ප්‍රාදේශිය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
25,115 63.5% 12 1
8,197 20.73% 0 4
3,547 8.97% 0 2
2,691 6.8% 0 1

හික්කඩුව නගර සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
8,857 51.7% 11 9
4,145 24.2% 0 5
2,175 12.7% 0 2
1,035 6.04% 0 1
919 5.36% 0 1

වැලිවිටි දිවිතුර ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
10,384 52.52% 9 8
5,387 27.25% 0 4
1,693 8.56% 0 1
1,488 7.53% 0 1
819 4.14% 0 1

නෙලුව ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
9,454 51.24% 9 8
4,016 21.77% 0 4
3,820 20.7% 1 3
868 4.7% 0 1
0 0% 0 0
0 0% 0 0