දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිඵල – ගම්පහ

මිනුවන්ගොඩ නගර සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
2,303 44.79% 7
1,852 36.02% 5
591 11.49% 2
396 7.7% 1

වත්තල මාබෝල නගර සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
8,767 56.72% 10
4,389 28.39% 5
1,302 28.39% 1
683 4.42% 1
0 0% 0

මීගමුව මහ නගර සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
32,045 40.34% 19
26,129 32.9% 16
9,661 12.16% 6
4,971 6.26% 3
2,224 2.8% 1
2,053 2.58% 1
884 1.11% 1
795 1% 1
0 0% 0

මිනුවන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
53,330 51.07% 27
28,441 27.24% 13
11,509 11.02% 5
10,052 9.63% 4
0 0% 0

මහර ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
67,367 54.3% 31
31,733 25.58% 14
14,167 11.42% 6
10,057 8.11% 5
0 0% 0

කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
42,387 44.9% 19
25,770 27.3% 11
16,666 17.65% 7
6,406 6.79% 3
2,023 2.14% 1
1,157 1.23% 1

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
49,949 45.91% 27
26,904 24.73% 12
13,300 12.22% 6
8,133 7.47% 4
4,214 3.87% 2
1,933 1.78% 1
1,608 1.48% 1
1,325 1.22% 1
0 0% 0
0 0% 0

දොම්පේ ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
55,967 57.09% 25
29,034 29.62% 12
6,195 6.32% 3
1,324 1.35% 1
0 0% 0
0 0% 0

පෑලියගොඩ නගර සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
6,642 45.99% 7
5,563 38.52% 6
1,628 11.27% 2
609 4.22% 1

කටුනායක සීදුව නගර සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
10,274 45.54% 9
6,843 30.33% 6
3,465 15.36% 3
1,488 6.6% 1
0 0% 0
0 0% 0

ජා-ඇල නගර සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
7,183 39.42% 7
6,404 35.14% 6
2,158 11.84% 2
1,739 9.54% 1
739 4.06% 1

ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
49,210 60.58% 22
19,528 24.04% 9
6,908 8.5% 3
5,592 6.88% 2

ගම්පහ මහ නගර සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
19,878 52.25% 17
8,772 23.06% 6
4,466 11.74% 3
3,880 10.2% 3
1,051 2.76% 1

වත්තල ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
35,924 43.92% 15
31,986 39.11% 14
8,362 10.22% 4
5,522 6.75% 2

මීරිගම ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
48,913 48.51% 27
30,201 29.95% 15
8,985 8.91% 4
8,402 8.33% 4
2,909 2.89% 2
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0

ජා-ඇල ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
43,850 45.7% 24
27,591 28.75% 12
10,496 10.94% 5
8,729 9.1% 4
3,351 3.49% 1
1,942 2.02% 1

දිවුලපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
47,364 53.31% 25
27,098 30.5% 13
7,233 8.14% 3
5,443 6.13% 3
1,068 1.2% 1
0 0% 0

කැලණිය ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
30,137 51.64% 22
18,733 32.1% 13
4,859 8.33% 3
4,636 7.94% 3

බිගයම ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
54,358 52.91% 30
28,095 27.34% 15
9,626 6.74% 4
7,515 7.31% 4
2,676 2.6% 1
2,133 2.08% 1
0 0% 0
0 0% 0