දිස්ත්‍රික්ක ප්‍රතිඵල – කළුතර

හොරණ

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
56,907 57.8% 30
27,223 27.65% 14
7,679 7.8% 4
5,927 6.02% 3
0 0% 0

බණ්ඩාරගම

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
33,928 49.41% 17
22,725 33.1% 11
6,379 9.29% 3
4,479 6.52% 2
1,153 1.68% 1

පාලින්දනුවර

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
15,389 46.9% 11
12,739 38.82% 9
2,772 8.45% 2
1,138 3.47% 1
0 0% 0

බේරුවල නගර සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
10,862 49.17% 8
9,789 44.31% 7
799 3.62% 1
641 2.9% 0

දොඩංගොඩ

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
20,985 52.23% 13
11,507 28.64% 7
3,954 9.84% 2
2,082 5.18% 1
1,653 4.11% 1

කළුතර නගර සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
8,605 43.96% 9
6,333 32.35% 6
1,722 8.8% 2
1,459 7.45% 1
907 4.63% 1
514 2.63% 1
0 0% 0
0 0% 0

අගලවත්ත

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
9,101 46.36% 9
4,418 22.5% 5
4,045 20.6% 4
2,069 10.54% 2

වලල්ලාවිට

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
18,706 50.28% 14
9,592 25.78% 6
4,857 13.05% 3
2,197 5.9% 1
1,140 3.06% 1
0 0% 0

බුලත්සිංහල

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
20,569 50.66% 13
11,713 28.85% 7
4,819 11.87% 3
1,973 4.86% 1
1,531 3.77% 1

බේරුවල

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
35,735 47.19% 20
23,763 31.38% 13
8,157 10.77% 5
3,968 5.24% 2
1,888 2.46% 1
1,699 2.24% 1
0 0% 0

පානදුර

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
44,559 49.41% 22
26,621 26.52% 13
10,740 11.91% 5
6,793 7.53% 4
1,470 1.63% 1

මතුගම

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
24,753 47.55% 17
15,993 30.72% 10
4,715 9.06% 3
3,011 5.78% 2
1,994 3.83% 2
0 0% 0
0 0% 0
UPFA

හොරණ නගර සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
3,361 51.2% 7
2,429 37% 4
464 7.07% 1
0 0% 0

මදුරාවල

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
10,734 47.24% 8
6,967 30.66% 5
2,980 13.12% 2
1,379 6.07% 1
0 0% 0

කළුතර

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
40,696 51.57% 25
19,861 25.17% 11
8,282 10.5% 5
5,057 6.41% 3
1,982 2.51% 1
1,717 2.18% 1
0 0% 0
0 0% 0
0 0% 0

පානදුර

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
5,471 42.8% 9
3,660 28.63% 5
3,652 28.57% 4