Matara

කිරින්ද පුහුල්වැල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව

Votes Per- % Members elected Members calculated
8621 35.49% 7 0
3417 14.07% 0 3
928 3.82% 0 1
818 3.37% 0 0
109 0.45% 0 0

කඹුරුපිටිය ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
15,301 56.81% 10 9
6,443 23.92% 0 4
2,334 8.67% 0 1
2,027 7.53% 0 1
828 3.07% 0 1

පිටබැද්දර ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
17,953 56.51% 12 11
9,275 29.19% 0 6
2,640 8.31% 0 2
1,902 5.99% 0 1

දෙවිනුවර ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
15,677 54.46% 12 11
6,701 23.28% 0 5
3,094 10.75% 0 2
2,745 9.54% 0 2
0 0% 0 0

හක්මන ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
11,570 54.74% 10 9
3,891 18.41% 0 3
3,429 16.22% 0 3
1,830 8.66% 0 1
0 0% 0 0

තිහගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
12,491 55.02% 10 9
4,899 21.58% 0 3
2,611 11.5% 0 2
2,020 8.9% 0 1
682 3% 0 1

මාතර ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
13,926 49.06% 17 14
6,892 24.28% 0 7
3,427 12.07% 0 3
3,166 11.15% 0 3
977 3.44% 0 1

මාතර මහ නගර සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
20,655 45.72% 15 13
13,446 29.76% 2 8
5,668 12.55% 0 4
5,233 11.58% 0 3
0 0% 0 0

මුලටියන ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
18,914 55.74% 13 0
7,165 21.12% 0 4
4,310 8.55% 0 3
2,901 8.55% 0 2
0 0% 0 0

අතුරලිය ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
11,694 55.59% 10 9
5,093 24.21% 0 4
2,319 11.02% 0 2
1,930 9.17% 0 1

කොටපොල ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
19,399 51.11% 13 12
11,448 30.16% 1 7
3,794 10% 0 3
3,313 8.73% 0 2

පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
21,879 56.02% 15
10,145 25.98% 7
4,377 11.21% 3
2,654 6.8% 2

පස්ගොඩ ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
21,879 56.02% 15
10,145 25.98% 7
4,377 11.21% 3
2,654 6.8% 2

අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
18,433 53.82% 14
8,106 23.67% 6
4,606 9.07% 3
3,106 9.07% 2

වැලිගම නගර සභාව

ඡන්ද ප්‍රතිශතය මුළු සාමාජිකයින්
6,435 64.97% 12
1,798 18.15% 3
1,671 16.87% 3
0 0% 0