මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය – සියලු පළාත් පාලන ආයතන ප්‍රතිඵල

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ මාන්තෙයි නැගෙනහිර කොට්ඨාසය

ඡන්ද ප්‍රතිශතය සාමාජිකයින්
1836 43.59% 6
1505 35.73% 4
523 12.42% 2
192 4.56% 1
122 2.90% 0
34 0.81% 0

 

ඡන්ද ප්‍රතිශතය තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් ගණනය කරනු ලැබූ සාමාජිකයින්
6,292 30.11% 9 6
2,833 13.56% 0 3
2,636 12.61% 1 3
2,067 9.89% 1 2
1,819 8.71% 0 2
1,686 8.07% 0 2
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0 0
0 0% 0