ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වූ බෙහෙතක විෂ බීජ – සැත්කම් කළ 10 දෙනෙකුගේ ඇස් පෙනීම දුර්වලයි

ඉන්දියාවෙන් ගෙන්වූ බෙහෙතක විෂ බීජ තිබීමෙන් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ අක්ෂි සැත්කම් කළ 10 දෙනෙකුගේ ඇස්…