ජන්දය දාන්නේ සියයට 50යි / කාටවත් සියයට 30ක් නෑ – එපාජය මැතිවරණ ප්‍රතිඵල කියයි

මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේ දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එක් මන්ත්‍රීවරයකු ජන්ද 100ක් ලබාගත්තද එය ජයග්‍රහණයක් බව…

මන්ත්‍රීවරු 124ක සහාය රනිල්ට / අකිල කියයි

අලුතෙන් පත්වන කැබිනට් මණ්ඩලය අවශ්‍යතාව මත රට ගොඩනැගී සඳහා යම් කාලවකවානුවක් සඳහා පමණක් පත් කරන කැබිනට්…