යුක්රේන අගනුවරට රුසියාවෙන් දැවැන්ත ප්‍රහාරයක්

යුක්රේනය ආක්‍රමණය කරමින් සිටින රුසියානු හමුදාවන් කියෙව් අගනුවර වෙත දැවැන්ත ප්‍රහාරයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ඒ අනුව…