අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය වහාම ආපසු බලධාරීන්ට ලබා දෙන්න – ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය

විරෝධතාකරුවන් පිරිසක් විසින් අත්පත් කර ගත් කොළඹ මල් පාරේ පිහිටි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය වහාම බලධාරීන් වෙත ආපසු…