බදුල්ල ප්‍රදේශයේ ගම්මානයකින් යළි නිට්ටෑවන් මතුවෙයි(VIDEO)

ඌව ආණ්ඩුකාර නිල නිවාසයට නුදුරින් බදුල්ල ග්ලෙන්ඇල්පින් වත්ත ආශ්‍රිත කැලෑ ප්‍රදේශයේ සැරිසරන බව පැවසෙන නිරුවත් අඟුටු…