රවී, අජිත් පෙරේරා හා නලීන් බණ්ඩාර නඩුවකින් නිදහස්

2014 වසරේ ඔක්තෝබර් මස 21 වනදා වරාය පරිශ්‍රයට අයුතු ඇතුල්වීමක් කළ බව කියන සිද්ධියට අදාළව ඇප…