රන්ජන් වෙනුවට මාන්නප්පෙරුම පාර්ලිමේන්තුවට

රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ මන්ත්‍රී ධුරය පුරප්පාඩුවීමත් සමඟ සමගිජනබලවේගයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලයිස්තුවේ ඊළග සිටින්නේ අජිත් මාන්නප්පෙරුම මහතායි.…