බොරැල්ලේ පල්ලියක තැබූ අත්බෝම්බයේ තවත් රහස් හෙළිවෙයි

බොරැල්ල සියලු සාන්තුවරයන්ගේ දේවස්ථානයේ  ජීව අත්බෝම්බයක් සවි කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධ ප්‍රධාන සැකකරු ඇඹිලිපිටිය පනාමුර ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට…