අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ තොග අනිද්දා වරායෙන් නිදහස්

සහල්,  සීනි, පරිප්පු ඇතුළු අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සහිත වරායේ සිරවී ඇති බහාලුම් අනිද්දා වන විට නිදහස් කර…