අත්‍යවශ්‍ය සේවාවලට විශේෂ ඉන්ධන කෝටාවක් ලබාදීමට කඩිනම් පියවර

අත්‍යවශ්‍ය සේවා වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩි ඉන්ධන කෝටාවක් ලබාදීමට අවශ්‍ය යෙදවුමේ වැඩි දියුණු කිරීම් කඩිනම් කිරීමට පියවර…

අත්‍යවශ්‍ය සේවාවලට පමණක් ඉන්ධන නිකුත් කිරීමට පියවර

අද(27) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ජුලි 10 වැනි දා දක්වා අත්‍යවශ්‍ය සේවා පමණක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඉන්ධන…