අවුරුදු සමයට අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ගේන්න ඉන්දියාවෙන් සහ ඔස්ට්‍රෙලියාවෙන් ණය

එළඹෙන සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුදු සමයට අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළු ආනයනයන් සඳහා ඉන්දියාවෙන් සහ ඔස්ට්‍රෙලියාවෙන්…