පෞද්ගලික රෝහලෙන් හමු වූ අත් බෝම්බය ගැන විමර්ශන

නාරාහේන්පිට පෞද්ගලික රෝහල් පරිශ්‍රයෙන් හමු වූ අත් බෝම්බයේ ආරක්ෂිත ඇණය ගලවා දැල්වෙන මදුරු දඟරයක අමුණා පසුව…