භාණ්ඩ 37 කට කොන්දේසි පනවමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් භාණ්ඩ 37 ක් වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීම සහ අලෙවිය සම්බන්ධයෙන් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය…