රතන හිමිගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසියි

අපේ ජන බල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අතුරලියේ රතන හිමියන්ගේ  පක්ෂ සාමාජිකත්වය එම පක්ෂය විසින් …