සෞඛ්‍ය හා රාජ්‍ය පරිපාලන ලේකම්වරු ගැන මානව හිමිකම් විමර්ෂණයක්

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය සීමා කරමින් චක්‍රලේඛ නිකුත් කළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා සහ රාජ්‍ය…