විදෙස් අධ්‍යාපනය ලබන සිසුන් වෙනුවෙන් ඩොලර් නිකුත් කරන්නැයි බැංකුවලට උපදෙස්

අධ්‍යාපන හා සෞඛ්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා විදෙස්ගත වන්නන් වෙනුවෙන් අවශ්‍ය විදේශ විනිමය ලබාදීමට කටයුතු කරන ලෙස බැංකුවලට…