අධිකරණ ඇමතිට එරෙහිව මහා සංඝරත්නයෙන් ජනපතිට ලිපියක්

අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා විහාර හා දේවාලගම් පනත පුද්ගල නීතියක් බව පවසමින් ඉකුත් පෙබරවාරි 12…