අධිවේගයේ දින 4ට කෝටි 14ක ආදායමක්

මෙරට අධිවේගී මාර්ග පද්ධතියේ පසුගිය 8 වැනිදා සිට 11 වැනිදා දක්වා දින හතර තුළ ධාවනය වූ…

අධිවේගයේ අවදානම් ගමනක ගිය 4 දෙනා රිමාන්ඩ්

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ අනතුරුදායක ලෙස ධාවනය කළ මෝටර් රථයේ අසංවරව හැසිරෙමින් ගමන් ගත් තරුණයින් 04 දෙනා…

දක්ෂිණ අධිවේගයේ සෙල්ලම් දැමූ පිරිසක් අල්ලන්න විමර්ශන(VIDEO)

මෝටර් රථයේ ජනේලය මත ඉඳගෙන සිරුර මෝටර් රථයෙන් පිටතට දමා අනතුරුදායක ලෙස අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන් ගත්…